Монгуш Осур-оол Амашкынович

Монгуш Осур-оол Амашкынович

Писатель 09/05/1926 — 24/12/2005

Монгуш Осур-оол Амашкынович – чогаалчы, күш-ажылдың хоочуну, улус өөредилгезиниң тергиини, РСФСР-ниң школаларының алдарлыг  башкызы.

Ол 1926 чылдың май 9-та Чөөн-Хемчик кожууннуң Хорум-Даг сумузунга өг-бүлениң хеймер оглу бооп төрүттүнген. 1938 чылда 12 харлыында Хорум-Даг эге школазынга өөренип кирген. Эге школаны дооскаш, Чадаанага 7 классты, улаштыр Кызылдың 2 дугаар школазынга өөредилгени дооскан.

1954-1956 чылдарда Кызылдың башкы училищезин чедиишкинниг дооскаш, ОблОНО-нуң дужаалы-биле Шеми школазынга ажылдап эгелээн.

1963-1967 чылдарда Кызылдың башкы институдунга 5 чыл өөренгеш, чырыдыышкын яамызының дужаалы-биле Өвүрнүң Торгалыгга өөредилге эргелекчилеп ажылдай берген.

1969 чылда Чыргакы школазынга директорлап, 1973 чылдан бээр Чыраа-Бажы ортумак школазынга тыва дыл, литература башкылап чораан.

1990 чылда хүндүлүг дыштанылгаже үнзе-даа, дөрт чыл ишти башкылаан. Улус өөредилгезиниң шугумунга 45 чыл ажылдаан. Башкының нарын болгаш берге ажылынга бо хире чылдарда бараан болуп келгени ооң чүткүлдүүн, быжыг тура-соруун бадыткап турары ол. Башкы ажылы-биле чергелештир Осур-оол Амашкынович хөй-ниитичи ажыл-чорудулгага идепкейлии-биле киржип чораан. Ажылдап чораан школаларынга комсомол, профэвилел, партия ажылын бедик деңнелге удуртуп чораан.

Чыраа-Бажының Культура бажыңында «Дамырак» агиткультбригаданың, «Йөрээл» ансамбльдың  идепкейлиг, талантылыг киржикчизи турган. Осур-оол Амашкыновичиниң  үнүн, күүседиглерин Американың аас чогаал талазы-биле эртемден Теодор Левин сонуургап, бижидип ап турганы база бир төөгү.

 

            Чогаал ажылы

Осур-оол Монгуш чогаал ажылын 70 чылдарның ортан үезинде бижип эгелээн. Ол хөй-хөй шүлүктерниң кожамыктарның автору. Ол тыва чоннуң эгээртинмес эртине байлаа – улустуң аас чогаалын эң эки билир чогаалчы. Тыва улустуң чаагай чаңчылдарының дугайында, черле ынчаш өөредиглиг чүүлдерни хөйү-биле солуннарга, «Улуг-Хем» сеткүүлүнге чырыдып чораан.

Осур-оол Амашкыновичиниң шүлүктери онзагай хөөннүг, сорунзалыг, уяңгылыг.

Чогаалында элээди чаш үезинде өөренип чорааны школазының, чаттып баткан Чадаана хемниң овур-хевириниң дугайында одуругларны ол-ла хевээр мөңгежиткен. Ол ышкаш ооң Ак, Манчүрекке өгбелерниң көшкүн амыдыралын көргүскен шүлүглел чогаалдары уран-чурумалы улусчу аян-шынар-биле онзагай. Тыва кижиниң төрел ёзу-чурумунуң ханы дазылдыын, ооң төре улаар салым-хуузунга сыныш чок быжыг туруштуун «Ийлетпедиң, кырган-авай» деп чогаалдан эскерип болур.  

Салым-чаяанныг шүлүкчү, ийи кыстарның үлегерлиг ачазы 2005 чылдың декабрь 24-те мөчээн.

            Кол үндүрген номнары:

  1. Бай-Ыяш: шүлүктер, балладалар, чечен чугаалар. – Кызыл: Тип. “Улуг-Хем”, 1996 – 80 ар. Благодатное дерево: стихи, баллады, рассказы.
  2. 2. Шагаа: уругларга шүлүктер. – Кызыл: Респ. тип., 2002. – 29 ар. Шагаа: стихи.

 

Осур-оол Монгуш Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, Россия Федерациязының алдарлыг башкызы чораан.

  • Автор: Момбулай Оралмаа, редактор Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РТ.
  • Ссылка:
  • Список литературы, иное: 1. Шагжы, А. Монгуш Осур-оол Амашкынович: 75 лет со дня рождения / А. Шагжы Люди и события. Год 2001. – С. 20-21. 2. Черлиг-оол, К. Буянныг башкым: Монгуш О. А. Дугайында / К. Черлиг-оол // Чаа орук. – 1996. – Июль 13.