«Байырлал» аттыг херээжен

Алефтина Окай-ооловна Халбажыкты, чеже-даа Каа-Хем суурда кожуун чергелиг культура килдизиниң удуртукчузу болза, ону шупту боттуң кижизи кылдыр эргелетпишаан, адазының ады-биле хүндүлеп адаар. Алефтина Окай-ооловна ышкаш чазык-чаагай кижиге «арга чечээ», «ыыткыр үннүг коңгажыгаш», «алдын чүрек» деп сөстер кончуг тааржыр. Ону билир улус шупту ооң билдилиг удуртулгазын болгаш мергежилин онзалап демдеглээр. Эрткен чылдың декабрь айның төнчүнде Каа-Хем суурнуң С.Базыр-оол аттыг Культура бажыңы бодунуң 50 чыл юбилейин демдеглеп эрттирген. Алефтина Окай-ооловнаның удуртулгазы-биле кандыг солун хемчеглер болбайн турар дээр. Дайынның болгаш күш-ажылдың хоочуннарын бажыңнарынга барып байыр чедирери, баян болгаш оон-даа өске хөгжүм херекселдериниң үделгези-биле бичии хемчээлдиг концерттер көргүзери чаңчылчаан. Декабрь айда безин суурнуң хүндүлүг чурттакчылары: Н.И.Лосевти, С.Н.Зарубинни болгаш өскелерни ыры-шоор, танцы-сам-биле өөрткен. Кудумчулар хүнүн база удаа-дараа эрттирип турар. Зеленая кудумчузунуң хүнү, Ч.Кидиспей кудумчузунуң хүнү…Ооң планында оюн-тоглаалыг, ыры-танцылыг чоннуң хөглээшкиннерин катап диргизери көрдүнүп турар. Байырлыг хемчеглерже хоочуннарны хаара тудуп турары дыка өөрүнчүг. Ооң хоочуннарга кичээнгейин, хүндүткелин, арга-сүме айтырып келирин дыка үнелеп онзалаар бис. База-ла эрткен чылын күзүн болган бир хемчегниң дугайында чугаалаксадым. Хөй-ле хоочуннар «Пограничник» ансамблиниң концертинче баары-биле чыглып келдивис. Найысылалче хоочуннарны кым чедирерил деп, айтырыг тургустунуп келген. Алефтина Окай-ооловна дораан-на дузазын көргүстү. Бисти бичии болгаш-ла четчелеп каап, концерт соонда кижи бүрүзүн бажыңынга чедирери-биле даалганы берген. Бисче ол хире сагыш човап турарын көргеш, М.Р.Быкова, А.И.Астраханцева, Н.В.Рытова, Г.П.Бессмертных болгаш өскелер-даа өөрүп магадаан.А.О.Халбажык, Н.М.Ятина, А.Б.Кара-Сал, Э.К.Иргит, С.Т.Байындай, Г.П.Бессмертных, О.А-Ш.Шулуу ышкаш культура адырында мергежилинге бердинген херээжен улусту бистиң мурнувуста чоргаар чоруур «Байырлал» деп аттыг кижилер деп санап чоруур бис.Наталья Джимбуева,күш-ажылдың хоочуну.Кызыл кожуун, Каа-Хем суур

Поиск новостей

Метаданные новости

  • Дата: 29 января 2013 г. 13:33
  • Разместил: Пресс-служба Министерства культуры Республики Тыва
  • Источник: http://culture.rtyva.ru/?p=821>

Responsive image