Сергей Бадыраа Иванович-биле чогаадыкчы ужуражылга

Сергей Бадыраа Иванович-биле чогаадыкчы ужуражылга

А.С. Пушкин аттыг национал ном саңының уран чүүл болгаш күш-культура килдизи Тыва Республиканың болгаш Таңды кожууннуң культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Россия Федерациязының композиторлар эвилелиниң кежигүнү Сергей Бадыраа Иванович-биле чогаадыкчы ужуражылганы эрттирген.

Композитор кижи дээрге, тывызыксыг, чечен-мерген, тускай көрүштүг кижи болур. Ол ырылар таварыштыр кижилерниң сагыш-сеткилин дидими-биле уран сөстүң күжү-биле оттуруп, бодандырыптар болгаш амыдыралдың угаадыгларын тыва бээринге айтыкчы-сүмелекчи болур.


Хемчегниң кол маадыры Сергей Бадыраа дарый сөстү ап, өөрүп четтиргенин илеретпишаан, ном саңының ажылын бедик үнелеп, бодунуң допчу намдары, амыдырал-чуртталгазы болгаш амгы үеде кылып турар ажыл-чорудулгазының дугайында, тодаргай чижектерге даянып, төөгүп берген.

«Эртинени черден казар, эртемнерни номдан тывар» - деп, өгбелеривистиң үлегерин эдерип, ном саңынче билдингир композиторувусту чалаанывыс өөредиглиг, солун болганын келген аалчылар демдеглээн.

Бис, аныяк өзүп олурар салгал, үлегер кылдыр мындыг кайгамчык ховар салым-чаяанныг өгбелеривисти утпайн чоруулунар.


Поиск новостей

Метаданные новости

  • Дата: 26 февраля 2024 г. 9:55
  • Разместил: Момбулай Оралмаа, редактор Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РТ.

Responsive image