О любви к родному языку

О любви к родному языку
О любви к родному языкуТыва үндезин культура тѳвү Тыва Республикада чарлаттынган Аныяктарның бот-идепкейиниң чылынга болгаш Тыва дыл хүнүнге тураскааткан республика чергелиг «ТЫНЫМ БОЛГАН ТЫВА ДЫЛЫМ» деп аныяк шүлүкчүлер мѳѳрейин сентябрь айда чарлаан. Тыва дылга тураскааткан янзы-бүрү хемчээлдиг шүлүк чогаалдары чуртувустуӊ ырак-чоок кожууннарындан ужуп кээп турган. Мѳѳрейни түӊнээр сорулга-биле тыва чогаал делегейинде билдингир, ат-сураглыг чогаалчыларны болгаш башкыларны чалаан бис. «Салымымның кавайы», «Сактыышкыным чадаганы», «Хайыра» дээш оон-даа өске кайгамчыктыг чыындыларның автору, Россияның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, Тываның күрүне университединиң литературлуг музейиниң эргелекчизи Күжүгет Мария Амын-ооловна, Тываныӊ Улустуң хөөмейжизи болгаш Алдарлыг артизи, тыва чоннуӊ ынак ырыларыныӊ автору Монгуш Андрей Алдын-оолович, жюри кежигүннериниӊ удуртукчузу - Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Россияның Чогаалчылар болгаш Журналистер эвилелдериниң кежигүнү, шүлүкчү, прозачы, очулдурукчу Куулар Николай Шагдырович чогаалдарның аразындан тергиин илереткеннер. Онза хѳѳнү-биле бот-боттарындан тускайланып турар шүлүктерни номчааш, келир үениң салгакчылары дээш, чоргаарланып, өөрүп, магадап турганывыс чажыт эвес! 18 аныяк авторларныӊ аразындан уран-чечен дылдыг, ханы утка-шынарлыг, сагыш-сеткилге дээштиг «Бистиӊ тѳрээн дылывыста» деп шүлүктүӊ автору, «Шын» солуннуӊ культура килдизиниӊ эргелекчизи Кол Эрес шылгарап үнген. Ооӊ шүлүүн удавас интернет четкизинче үндүрүп, таныштырар бис. Тыва Республикада чарлаттынган Тыва дыл хүнү таварыштыр изиг байыр чедирбишаан, бистиӊ мѳѳрейивисти деткип, идепкейлиг киришкен аныяк чогаалчыларга ѳѳрүп четтиргенивисти илереттивис! Тыва дыл хүнү-биле!О любви к родному языку  www.tuvancenter.ru

Поиск новостей

Метаданные новости

  • Дата: 2 ноября 2017 г. 14:03
  • Разместил: Пресс-служба Министерства культуры Республики Тыва
  • Источник: http://culture.rtyva.ru/?p=2995>

Responsive image