Новости

Июн 09, 2023

Молодой ученый из Китая Баточур Олзей подарил две свои книги на китайском языке Национальной библиотеке

Автор книг «Кыдаттың девискээринде тыва дылдың чечен-сөстери болгаш оларның дыл шинчилел анализи», «Там, где поют реки и горы» – филолог, докторант Центрального университета национальностей Китая по специальности «Лингвистика и прикладная лингвистика», стажер Института языкознания Российской академии наук, руководитель государственного проекта Китая «Полевые исследования лексики тувинского языка на территории Китая». Напомним, что Баточур Олзей – этнический тувинец, проживающий на территории Китайской …

Тыва улустуң бурунгу чаңчылдарының амыдыралга ужур-дузазы

Чаңчыл – кандыг-даа чоннуң чүс-чүс чылдарда амыдыралчы дуржулгазындан шилиттинген, кижилерниң угаан-медерелинде быжыгып доктаай берген, салгалдан салгал дамчып сагыттынып чоруур бижиттинмээн хоойлу-дүрүм, мораль-этиктиг ниитилел ужур-уткалыг сагылгалар – деп, Чүлдүм Чап башкы тодарадып бижээн. Билдингири-биле чугалаарга, чаңчыл дээрге бир чүүлдү үргүлчү катаптап чаңчыкканын …

Чүвени камнаары. Чоннуң эскериглери

Чүвени камнаары.Чырык биле дүмбей, соок биле чылыг, үрээр биле камнаар дээн ышкаш удурланышкак чүвелер бойдуста болгаш амыдыралда үргүлчү таваржып турар. Артынчактың аары чаяр дижир. Ынчаарга кижиниң амыдыралында эки чүвени кылыры база чая тыртып турар. Шаандагы шагның …

Аалдажыр, чолукшуур ёзулалдар

Чолукшуур ёзулалЧолукшуур ёзулал болза кончуг ховар болур. Биче назылыг кижи мурнай чолукшуур чурумнуг. Шаандагы тывалар чолукшуурунуң тус-тус үелерин кончуг барымдаалап чорааннар.Бир чыл болганда, бир чолукшуур ёзулал бар. Ол болза эрги …

Ыдыктыг черлер

Таакпылажыры

Сүтке болгаш сүттен кылган чемге хамаарышкан сагылгалар

Кыс биле оол уругнуң билип алыр болгаш сагыыр чүүлдери

Төрел бөлүктүң тус-тус аттары

Сүттен кылыр чемнер

Чаңчыл

Тос дагылга

Өг көжүрери. Тыва көшкүн амыдырал