Тыва оюн: чинчи чажырары

Ойнакчылар ийи бөлүкке үстүп алыр. Чинчини баштай чажырар таланы кандыг бир арга-биле тодарадыр. Чинчи чажырар эргени чаалап алган тала...