Өг-бүле кижиниң сүзүү

Өг-бүле кижиниң сүзүү

РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң шиитпири-биле 2024 чылды Россияда Өг-бүле чылы кылдыр чарлаан.

Тыва Республиканың Национал архивтиң тыва өг-бүлениң ёзу-чаңчылдары-биле таныштырылгазы.

Чечен чугаалар

- Эртелээш чүнү көрдүң?
- Эткен хектиң үнүн көрдүм.
- Эжен-не бо кандыг үн-дүр?
- Эскербедим, өң чок болду.
- Эткен үнүн дыңнадың бе?
- Эжен-не бо дыңнавадым.
- Элдептиин аа чүге этпээн?
- Эрттир удаан диведиве.

- Өрү кодан чанынга хоюң чедире бер.
- Тыппас мен.
- Канчап тыппас чувел?
- Та кайы аргада халып чоруур кодан.

- Хемчикти канчап кештиң?
- Хеме-биле кештим.
- Шапкын-дыр бе?
- Эскербедим.
- Кажан кештиң?
- Кавайлыымда.
- Бээр кээрде
Кайыын келдиң?
- Бээжинден бээр келдим.
- Ырак-тыр бе, чоок-тур бе?
- Ырлап чорааш эскербедим.

Куулар Ч.Ч. - Матпаадыр. – Тываның ном үндүрер чери. – Кызыл - 1991. – 72-73-кү арыннар. Чурук В.Иргит