Өг-бүле кижиниң сүзүү

Өг-бүле кижиниң сүзүү

РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң шиитпири-биле 2024 чылды Россияда Өг-бүле чылы кылдыр чарлаан.

Тыва Республиканың Национал архивтиң тыва өг-бүлениң ёзу-чаңчылдары-биле таныштырылгазы.

Тывызыктар
Дөрт булуң
Дөңгүр аас

Кара ыдым
Хаалга кадарды

Аскы чок-даа болза,
Ал-шарааш диштиг.

Кулугурнуң
Кулаан долгаар,
Барасканның
Баарын суйбаар.

Тывызыктың бажы дыртык,
Тыпкан кижи үжен согуур.

Ашак, куяк чогушту,
Аал ишти амырады.

Алдынын алдым,
Аптаразын кагдым.

Бодалгалыг тывызыктар.

Деп-дең алды ханалыг бажың турган. Ол ханаларның бирээзи шуут көрүнчүктен бүткен. Көрүнчүк чок хана бүрүзүнүн баарында-ла тудуп каан чула турган, а көрүнчүктүг ханада база-ла ол хире чулалар көступ хып турган. Өртке айыылдыг чеже чула хып турганыл?

Куулар Ч.Ч. - Матпаадыр. – Тываның ном үндүрер чери. – Кызыл - 1991. – 92-93 база 105-ки арыннар.