Борбаанды Маадыр-оол Кечилович

Борбаанды Маадыр-оол Кечилович

Композитор 01/05/1942 — 30/01/1996

Борбаанды Маадыр-оол Кечилович – сураглыг бот-тывынгыр композитор, уран чүүлдүң хоочуну, Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы.

Ол 1942 чылдың май 1-де Ѳвүр кожууннуң Саглы суурунга тѳрүттүнген. Ооң ажылче баштайгы базымнары 1959 чылда эгелээн.  Москваның күрүнениң Н.К. Крупская аттыг культура болгаш уран чүүл университедин чедиишкинниг дооскаш,  Саглының кѳдээ Культура бажыңынга бот-тывынгыр уран чүүл бѳлүүнге удуртукчулай берген. Удаваанда 1960 чылда Чѳѳн-Хемчик кожуунга амыдыралының аайы-биле келгеш, кожууннуң культура бажыңынга директорлап, уран чүүл удуртукчузу болуп, ажылынга кызымаан кѳргүзүп, салым-чаяанын, уран талантылыын бадыткаан.

Маадыр-оол Кечилович Чадаананың 2 дугаар ортумак школазынга башкылап, «Чадаананың чадаганы» деп чогаадылга каттыжыышкынының баштаар чериниң харыысалгалыг секретары болуп ажылдавышаан, чон аразында уран талантылыг кижилерни илередип, оларга ажыктыг сүмезин кадып, улуг кѳрүлделерге белеткеп чораан. Талантылыг композиторнуң белеткээн концертери республика болгаш Россия  чергелиг янзы-бүрү кѳрүлделерге, фестивальдарга  киришкеш, үргүлчү 1-ги, 2-ги черлерни ээлеп чораан.

Ол элээн хѳй чараш ырыларның автору: «Аялгазын дыңнаан болза», «Сеткилимде шыгжап чор мен», «Тыва ырылар», «Чаа чылдың йѳрээл ыры» дээш, оон-даа ыңай.

Маадыр-оол Борбаанды Бүгү-эвилел кѳрүлделериниң каш дакпыр лауреады, хѳй чылдарда уран чүүлге бараан болуп, Тыва АССР-ниң Дээди Совединиң Президиумунуң Хүндүлүг бижии-биле шаңнаткан. Композиторга шылгараңгай үре-түңнелдиг чогаадыкчы  ажыл-ижи дээш Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы деп атты тывыскан.

Ээлдек-эвилең, чымчак сеткилдиг, дузааргак композитор үш ажы-тѳлдүң үлегерлиг адазы, кады чурттаан эжиниң ынаныштыг эжи, быжыг чѳлеңгиижи чораан. Ол 1996 чылдың январь 30-де аарааш мѳчээн.

Амгы үеде Ѳвүр кожууннуң Саглы суурда кѳдээ Культура бажыңы Маадыр-оол Кечилович Борбаандының ады-биле адаттынган.

  • Автор: Момбулай Оралмаа, редактор Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина РТ.
  • Ссылка:
  • Список литературы, иное: 1. Монгуш, М.-Х. Уран чүүлдүң хоочуну : [М.К. Борбаандының дугайында] / М.-Х. Монгуш // Ленинчи орук. – 1992. – Апр. 30. 2. Маадыр-оол Кечил-оолович Борбаанды : [некролог] // Чаа орук. – 1996. – Февр. 3.