Оюн Сиин-оол Лакпаевич

Оюн Сиин-оол Лакпаевич

Режиссер

Бо чылын РСФСР–нин (1974), Тыва АССР-нин алдарлыг артизи Оюн Сиин-оол Лакпаевичинин чээн дунмазы Чадамба Алена Александровна тыва режиссернун хууда архивинден документилерни музейнин фондузунга берген.

Оюн Сиин-оол Лакпаевич – бирги профессионал тыва театр режиссеру, РСФСР - нин (1974), Тыва АССР-нин алдарлыг артизи, Россия Федерациязынын ниити ооредилгезинин хундулуг ажылдакчызы (2003). Сиин-оол Лакпаевич 1992 чылда 9 дугаар гимназия школага «Тос-Карак» деп уруглар театрын, а 2011 чылда Тывага фехтование Федерациязын тургускан. Сиин-оол Лакпаевич 1934 чылдын сентябрь 10-да Москва хоорайга торуттунген. Тывага 3 харлыг тургаш чедип келген. Эге школаны Элегест суурга дооскаш, улаштыр Кызылдын 2 дугаар школазынга ооренген. Ленинградтын А.Н. Островский аттыг театр институду биле Ленингградтын тетар, музыка болгаш кинематография институдунун сургуулу чораан. 1958 чылдан Россиянын театр ажылдакчыларынын эвилелинин Тывада салбырынын кежигуну. Тыва артистернин киришкени, «Ак-кок хемнин кижилери» деп бирги уран-чечен фильмге кол маадыр Адарнын овур-хевирин ойнаан. А.Н. Островский аттыг Ленинградтын театр институдун 1955 чылда дооскаш аныяк артист Тыванын хогжум-шии театрынга ажылдап эгелээн. Артист, режиссер болуп 37 чыл чогаадыкчы ажылынын уезинде сцена кырынга хой-хой тергиин овур-хевирлерни чогаадып тургускан. 1968 чылдан 1983 чылга чедир Тыванын хогжум-шии театрынын кол режиссеру Сиин-оол Лакпаевичинин баштайгы ажылдарынга «Неркес» деп шии, Ильшат Юмагулованын «Башмачки» деп шиизи, Мустай Каримнин «В ночь лунного затмения», Виктора Розовтун «Неравный бой» дээш оон-даа оске шиилер хамааржыр. Сиин-оол Лакпаевичинин архивинде 82 чуулдер: 52 документилер, 25 тыттырган чуруктар, 5 демдектер бар. Оларнын аразында ТАРШ- тын командири, Границын О.Л. деп шола аттыг чораан, Сиин-оол Лакпаевичинин ачазы Лакпа Кежегеевич Оюнун шериг курстарын ооренип доосканын бадыткаан документ база бар. Бо документ улуг сонуургалы илередип ТАРШ- тын тоогузун оорениринге дузалыг ховар документ болуп турар.

Материалды шыгжамыр килдизинин ажылдакчылары Монгуш А.Ч., Маады А.А. белеткээн.