Автор: Амырмит Онермаа

Салчак В.С. Уран состун ужуу Александр Даржайнын «Ынакшылдын ширээзи» деп номунда сонеттин хевиринде шулук тургузуу.

Сонет аныяк тыва шулук чогаалынга 1940 чылдарнын тончузунде-ле коступ келген. Ук жанрнын кажан, каяа тыптып келген тоогузун, база оон...

Василий Салчак. Уран состун ужуу     Кызыл-Эник Кудажы. Чогаалдарнын – оскен чуртун олчей-кежии

Кыргыс Кудажы оглу Кызыл-Эник – Тыва Республиканын Улустун чогаалчызы (1987), шулукчу, прозаик, драматург, публицист, очулдурукчу. Тыва Арат Республиканын Улуг-Хем...

Д. С. Куулар. ПЕРЕВОД ТУВИНСКОЙ ПОЭЗИИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.

В Программе Коммунистической партии Советского Союза говорится, что «все интенсивнее становится обмен материальными и духовными богатствами между нациями»…и «развивается...